Specialusis priedas paslaugų teikėjams

Ši Paslaugų teikėjo sutartis yra jūsų ir Discontract susitarimo (Bendrųjų taisyklių) priedas. Šiame priede pateikiamos papildomos sąlygos, taikomos teikiant Paslaugas per Discontract platformą. Terminų, rašomų didžiosiomis raidėmis, reikšmė yra nustatyta Bendrosiose taisyklėse. Šis priedas pakeičia bet kurį ankstesnį specialųjį Paslaugų teikėjo priedą, su kuriuo buvote sutikę.

Paslaugų siūlymas ir teikimas

Discontract yra platforma, suteikianti galimybę jums – profesionaliam Paslaugų teikėjui – siūlyti savo Paslaugas potencialiems klientams, susitarti dėl Užduočių, Paslaugų teikimo sąlygų ir bendrauti su Klientais. Patvirtindami šią Paslaugų teikėjo sutartį, jūs įgaliojate Discontract veikti jūsų vardu, jums siūlant Discontract platformoje savo Paslaugas, Klientams formuojant Užduotis ir susitariant dėl Paslaugų teikimo, t. y. pavedate Discontract jūsų vardu: (i) siūlyti Klientams jūsų Paslaugas; (ii) reklamuoti jūsų per Discontract platformą siūlomas Paslaugas ar imtis kitų rinkodaros veiksmų; (iii) sudaryti galimybę Klientams formuoti Užduotis dėl jūsų Paslaugų ir jas patvirtinti (t. y. susitarti su Klientais dėl Paslaugų teikimo); (iv) apskaičiuoti Kliento mokėtino Mokėjimo sumą, ją pateikti Klientui, jūsų vardu suformuoti ir pateikti Klientui kvitą (sąskaitą), savo nuožiūra pasitelkiant mokėjimo paslaugų teikėjus, jūsų vardu priimti Mokėjimus iš Klientų.

Jūs savo sąskaita ir rizika, panaudodami savo priemones bei medžiagas (dėl atsiskaitymo už kurias turite susitarti su Klientu), teiksite Klientui Užduotyje numatytas (jūsų ir Kliento sutartas) Paslaugas. Jūs įsipareigojate teikti Klientams Paslaugas rūpestingai ir profesionaliai pagal su Klientu sutartas Užduoties sąlygas ir už atlyginimą, kuris apskaičiuojamas toliau šiame priede nustatyta tvarka.

Teikdamas Paslaugas, jūs veikiate kaip nepriklausomas paslaugų teikėjas (rangovas). Nė viena Bendrųjų taisyklių ar šio priedo nuostata negali būti interpretuojama kaip nuostata, sukurianti naują juridinį asmenį, bendrą įmonę ar darbo santykius.

Pro įkainis

Jums gali būti mokamas valandinis įkainis už Paslaugas, kurias siūlote per Discontract platformą, kaip numatyta Bendrosiose taisyklėse ir šiame specialiajame priede. "Pro įkainis" už visą Užduotį nustatomas bazinio valandinio įkainio pagrindu, pagal faktinį laiką, skirtą Užduoties vykdymui.

Taikomą bazinę kainą (valandinį įkainį) jūs turite nurodyti Paskyroje (dalyje „Paslaugos“), pasiekiamoje per Discontract platformą, kiekvienos jūsų siūlomos Paslaugos atžvilgiu. Įkainių kortelės sumos, rodomos Paskyroje, yra asmeninės, t. y. jas nustatote jūs ir jos matomos tik jūsų Paskyroje. Įkainių kortelėje jūsų nurodomas „Pro įkainis“ yra suma, kurią jūs norite gauti už Paslaugas, t. y. atskaičius Platformos mokestį, kaip nurodyta toliau, tačiau į jį įskaičiuoti visi jūsų, kaip Paslaugų teikėjo, mokėtini mokesčiai (toliau – „Paslaugų teikėjui mokėtina suma“). Klientams Discontract platformoje matoma Mokėjimo suma yra suma, kurią jie turės mokėti už Paslaugas, t. y. į ją yra įskaičiuotas Platformos mokestis.

Jums užpildžius įkainių kortelę, Discontract ją patikrina ir patvirtina arba, nustačiusi akivaizdžių neatitikimų, praneša jums apie tai. Jūsų įkainių kortelė gali būti neprieinama Discontract platformoje Klientams tol, kol Discontract nepatvirtins jūsų Paslaugų teikėju ar nepatvirtins naujos ar pakeistos įkainių kortelės.

Mokėjimai už suteiktas Paslaugas

Už jūsų per Discontract platformą siūlomas suteikti Paslaugas Klientas mokės Mokėjimus, kurie bus apskaičiuojami Discontract platformoje pagal jūsų nustatytą „Pro įkainį“, prie jo pridėjus Platformos mokestį, ir nurodytą faktinį Užduoties vykdymui/Paslaugų teikimui sugaištą laiką. Mokėjimai atliekami per Discontract, kuri savo nuožiūra pasitelkia mokėjimo paslaugų teikėją. Mokėjimas už suteiktas Paslaugas taps mokėtinas įvykdžius Kliento Užduotį ir suteikus Paslaugas. Discontract platforma jūsų vardu suformuos ir pateiks Klientui kvitą (sąskaitą).

Užduoties suformavimo metu nurodyta Mokėjimo suma yra preliminari ir gali skirtis nuo to, koks Mokėjimas bus paskaičiuotas pagal faktiškai suteiktų Paslaugų laiką. Suteikus Paslaugas, jūs turite pažymėti Discontract platformoje faktiškai sugaištą laiką, pagal kurį Discontract platforma paskaičiuoja galutinę Mokėjimo sumą.

Platformos mokestis

Už naudojimąsi Discontract platforma ir šioje Paslaugų teikėjų sutartyje numatytų pavedimų vykdymą yra taikomas platformos mokestis („Platformos mokestis“). Platformos mokestis yra apskaičiuojamas užbaigus Užduotį pagal kiekvieną jūsų faktinį Užduoties atlikimą.

Platformos mokestis apskaičiuojamas procentais (dydžiai nurodyti Discontract kainoraštyje) nuo jūsų Paskyroje įvesto „Pro įkainio“ (t. y. valandinio įkainio, kurį norėtumėte gauti už suteiktas Paslaugas). Jums Paskyroje įvedant norimą gauti valandinį įkainį, Discontract platforma apskaičiuoja Platformos mokestį, jį prideda prie jūsų nurodyto „Pro įkainio“, o bendrą sumą, kuri bus rodoma Klientams kaip Mokėjimo suma, parodo jums kaip įkainį Klientui.

Visi jūsų ar Discontract už jus mokėtini mokesčiai (įskaitant, bet neapsiribojant, gyventojų pajamų mokestį) ir kiti mokėjimai, susiję su Kliento mokamu Mokėjimu ir Paslaugų teikėjui mokėtina suma, yra besąlygiškai įtraukti (įskaičiuoti) į šias sumas. Tai reiškia, kad (i) kai pagal taikytinus įstatymus jūs turite prievolę mokėti mokesčius ar įmokas, jūs juos privalote sumokėti iš Paslaugų teikėjui mokėtinos sumos; arba (ii) kai pagal taikytinus įstatymus Discontract privalo išskaičiuoti ir už jus sumokėti mokesčius ar įmokas, Discontract tokias mokėtinas sumas išskaičiuoja iš Paslaugų teikėjui mokėtinos sumos.

Siūlydami Paslaugas per Discontract platformą, jūs patvirtinate, jog esate susipažinę su mokesčių prievolėmis, ir kad prisiimate visą atsakomybę už atitinkamų mokesčių ir įmokų mokėjimą už jūsų suteiktas Paslaugas bei už jas gautus mokėjimus.

Kiti galimi mokėjimai jums

Jūsų patogumui per Discontract platformą ir Discontract pasirinktą mokėjimo paslaugų teikėją jums gali būti atliekami ir kiti Kliento mokėjimai, pavyzdžiui, mokėjimas už medžiagas (šios sumos neįskaičiuotos į Kliento Mokėjimą ir/ar „Pro įkainį“ ir dėl jų apmokėjimo turite susitarti su Klientu papildomai), rinkliavos, mokesčiai ar kiti mokėjimai, susiję su Paslaugomis, kuriuos gali reikėti sumokėti teikiant Paslaugas, ir kuriuos Klientas jums turėtų kompensuoti papildomai (pavyzdžiui, atliekų išvežimo sąnaudos) ir pan. Platformos mokestis nėra mokamas nuo tokių kitų mokėjimų.

Mokėjimų tvarka

Veikdama jūsų vardu ir pasitelkdama savo nuožiūra pasirinktą mokėjimo paslaugų teikėją, Discontract priima Mokėjimus, kuriuos už jūsų teikiamas Paslaugas moka Klientai, ir, atskaičiusi Platformos mokestį, perveda jums Paslaugų teikėjui mokėtiną sumą. Mes dedame pagrįstas pastangas, kad užtikrintume, jog jums tenkančios Paslaugų teikėjui mokėtinos sumos jums būtų sumokėtos bent kartą per savaitę.

Per Discontract platformą atliekamiems mokėjimams nėra taikomos palūkanos.

Discontract pasilieka teisę pakoreguoti ar sulaikyti visą ar dalį Paslaugų teikėjui mokėtinos sumos, jei manome, kad (i) Paslaugų teikėjas bandė apgauti ar piktnaudžiauti Discontract platforma arba kitaip pažeidė Bendrąsias taisykles, arba (ii) esame gavę Kliento skundą ar pretenziją dėl jūsų Paslaugų. Discontract sprendimas bet kokiu būdu pakoreguoti ar sulaikyti Paslaugų teikėjui mokėtinos sumos mokėjimą vykdomas su tikslu pasiekti abipusį Kliento ir Paslaugų teikėjo kompromisą.

Jūsų Paslaugų rinkodara

Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad, abipusiai šalių naudai, Discontract turi teisę reklamuoti jūsų per Discontract platformą siūlomas Paslaugas ar imtis kitų rinkodaros veiksmų. Jūs pripažįstate ir sutinkate, kad tokia reklama ar rinkodara nesuteikia teisės į jokias papildomas pinigines sumas, Discontract atlyginimas už tokias rinkodaros paslaugas yra įskaičiuotas į Platformos mokestį, o jums nemokami jokie papildomi mokėjimai.

Sutikimas ir informacijos tikrumas

Prieš jums registruojantis Paslaugų teikėju ar teikiant Paslaugas Klientams, Discontract gali jūsų paprašyti pateikti informaciją apie jus ir jūsų veiklą, įskaitant: (i) asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, (ii) individualios veiklos numerį, (iii) kitą veiklos teisėtumo nustatymui ir/ar mokesčių ar įmokų mokėjimui reikalingą informaciją.

Toliau naudodamiesi Discontract platforma, jūs patvirtinate, kad sutinkate su šioje Paslaugų teikėjo sutartyje nurodytomis sąlygomis.

Last updated