Bendrosios taisyklės

1. Sutartiniai santykiai

Šios bendrosios taisyklės („Bendrosios taisyklės“) yra teisiškai įpareigojanti sutartis tarp jūsų ir „Virtualioji darbo rinka, UAB“ („Įmonė“ arba „Discontract“), reglamentuojanti jūsų naudojimąsi Discontract platforma (kaip apibrėžta žemiau), Įmonės tinklalapiu https://discontract.com („Tinklapis“) ir/ar mobiliosiomis programėlėmis („Mobiliosios programėlės“). Discontract platforma ir susijusios paslaugos, kurias teikia Įmonė, kurios pasiekiamos per Tinklalapį ir Mobiliąsias programėlės, įskaitant be apribojimų komunikaciją ir informaciją (rašytinę, žodinę ar kitą), Įmonės teikiamą potencialiems ir esamiems Paslaugų teikėjams ir Klientams, visi kartu toliau vadinami „Discontract platforma“.

Visus asmens duomenis, kuriuos pateikiate Discontract platformai ar kitaip Įmonei ar kuriuos mes tvarkome, reglamentuoja Įmonės Privatumo politika („Privatumo politika“). Privatumo politiką galite rasti čia. Prieš naudodamiesi Discontract platforma, susipažinkite su Privatumo politika.

Šios Bendrosios taisyklės taikomos visiems: (a) Tinklapio lankytojams, kurie tiesiog užsuka į Tinklapį, net jeigu ir netampa Klientu ar Paslaugų teikėju; (b) kurie registruojasi Discontract platformoje, siekdami užsisakyti paslaugas („Klientai“); ir (c) kurie sudaro Paslaugų teikėjų sutartį su Discontract ir tampa Discontract platformoje siūlomų paslaugų teikėjais („Paslaugų teikėjai“). Klientai ir Paslaugų teikėjai toliau taip pat gali būti vadinami „Naudotojais“.

Naudodamiesi Discontract platforma, jūs patvirtinate, jog susipažinote ir besąlygiškai sutinkate su visomis šių Bendrųjų taisyklių sąlygomis ir nuostatomis, susipažinote su Privatumo politika. Mes galime kartas nuo karto keisti Bendrąsias taisykles ar Privatumo politiką, o pakeitimai visada bus matomi ir pasiekiami Discontract platformoje. Tęsdami naudojimąsi Discontract platforma po to, kai pakeitimai įsigalios, jūs patvirtinate, jog susipažinote su atitinkamai Bendrųjų taisyklių ar Privatumo politikos pakeitimais. Jei nesutinkate su kuria nors Bendrųjų taisyklių nuostata ar nepritariate Privatumo politikai, prašome nesinaudoti Discontract platforma. Jei turite klausimų, susijusių su šiomis Bendrosiomis taisyklėmis ar Privatumo politika, prašome susisiekti su mumis el. paštu support@discontract.com

2. Discontract platforma

Discontract platforma yra technologinė platforma, kuri suteikia Klientams galimybę naudojantis Discontract Mobiliosiomis programėlėmis ar Įmonės tinklapiu, organizuoti ir planuoti trumpalaikes užduotis („Užduotys“) su Paslaugų teikėjais - nepriklausomomis trečiosiomis šalimis, sudariusiomis Paslaugų teikėjų sutartį su Discontract ir teikiančiomis Discontract platformoje nurodytas paslaugas („Paslaugos“).

Jei atskiru rašytiniu susitarimu su Discontract nesate sutarę kitaip, Klientai Paslaugomis gali naudotis tik savo reikmėms.

JŪS PATVIRTINATE, KAD DISCONTRACT VEIKIA TIK KAIP PLATFORMA (TARPININKAS). UŽDUOTIS VYKDO IR SUTARTAS PASLAUGAS TEIKIA NEPRIKLAUSOMOS TREČIOSIOS ŠALYS - PASLAUGŲ TEIKĖJAI, KURIE NĖRA ĮDARBINTI NEI DISCONTRACT, NEI JOKIOJE KITOJE SU JA SUSIJUSIOJE ĮMONĖJE IR/AR NĖRA KITAIP SAMDOMI DISCONTRACT. DISCONTRACT SUDARO SU PASLAUGŲ TEIKĖJAIS PAPILDOMĄ PASLAUGŲ TEIKĖJŲ SUTARTĮ, SIEKDAMA UŽTIKRINTI TINKAMĄ DISCONTRACT PLATFORMOS VEIKIMĄ, TAČIAU PATI NETEIKIA IR NESAMDO PASLAUGŲ TEIKĖJO PASLAUGŲ SUTEIKIMUI.

Discontract platforma sujungia Naudotojus (Klientus ir Paslaugų teikėjus) tik Užduočių planavimui ir vykdymui. Klientui formuojant Užduotis Discontract platformoje, Discontract veikia kaip Paslaugų teikėjų atstovas ir sudaro galimybę Klientui pasiekti reikiamą Paslaugų teikėją bei su juo susitarti dėl Paslaugų teikimo. Įmonė neatsako už Naudotojų komunikaciją, Užduočių vykdymą ir/ar Paslaugų teikimą. Discontract netikrina Paslaugų teikėjų kompetencijos, profesionalumo, Naudotojų socialinių įgūdžių, bendravimo manierų, nekontroliuoja Užduočių, Paslaugų, jų vykdymo kokybės, laiko, teisėtumo, ar bet kokio kito aspekto, arba bet kokių įvertinimų, kuriuos Naudotojai suteikia vienas kito atžvilgiu. Įmonė nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų dėl Užduočių ar Paslaugų teikėjų teikiamų Paslaugų, Naudotojams suteiktų Paslaugų ar Naudotojų tarpusavio ryšių per Discontract platformą tinkamumo, patikimumo, savalaikiškumo ar tikslumo.

Nepaisant to, kas pasakyta, jei bet kuriuo metu Discontract sužino apie faktus ar aplinkybes, kad veiksmai Discontract platformoje ar Užduočių vykdymas ar Paslaugų teikimas pažeidžia ar gali pažeisti bet kurių asmenų turtines ir/ar neturtines teises ir/ar taikytinus teisės aktus, Discontract turi teisę, nedelsiant ir be jokio išankstinio perspėjimo, pašalinti iš Discontract platformos Užduotį, bet kokį turinį ar Naudotoją.

Discontract turi teisę bet kokiai kompetentingai institucijai ar kitai trečiajai šaliai turinčiai teisę tokią informaciją gauti, pateikti Naudotojų vardus ar kitus duomenis, jeigu tai susiję su bet kurių asmenų turtinių ir/ar neturtinių teisių ir/ar taikytinų teisės aktų pažeidimu.

Jei jūs manote, kad Naudotojo veiksmai, Paslaugos, Užduotys pažeidžia ar kėsinasi pažeisti jūsų turtines ir/ar neturtines teises ar teisės aktų reikalavimus, prašome susisiekti su mumis el. paštu support@discontract.com.

Nors Discontract neatsako už Paslaugų teikimą, mes galime savo nuožiūra apdrausti Paslaugas ir Paslaugų teikėjų civilinę atsakomybę.

Intelektinė nuosavybė

Discontract platformoje naudojami prekių ženklai ir logotipai, domeno vardai, pati Discontract platforma, Mobiliosios programėlės, Tinklapis, jų funkcionalumai, o taip pat visi atskiri jų elementai, įskaitant algoritmus, tekstus, fotografijas, piešinius ir visą medžiagą, esančią Discontract platformoje, Mobiliosiose programėlėse, Tinklapyje, bet kurio jų puslapio ar elemento pateikimas, vaizdas bei dizainas ir visos intelektinės nuosavybės teisės į juos išimtinai priklauso tik Discontract. Jūs įsipareigojate nekopijuoti, nekeisti ar kitaip nenaudoti šių intelektinės nuosavybės objektų be atskiro rašytinio Discontract sutikimo.

Jums naudojantis Discontract platforma, Discontract suteikia jums ribotą, neišskirtinę, nesublicencijuojamą, atšaukiamą ir neperduodamą licenciją: (a) pasiekti ir naudoti Tinklapį ir/ar Mobiliąsias programėles asmeniniame įrenginyje, išimtinai tik su Užduotimis ir/ar Paslaugomis susijusiais tikslais; (b) pasiekti ir naudoti bet kokį turinį, informaciją ir susijusią medžiagą, kuri gali būti prieinama naudojantis Discontract platforma, tik savo reikmėms ir tik tiek, kiek yra būtina, siekiant naudotis Discontract platforma.

Apribojimai

Jūs negalite: (i) pašalinti jokių pranešimų apie autoriaus teises, prekės ženklą ar kitas nuosavybės teises iš jokios Discontract platformos dalies; (ii) atgaminti, modifikuoti, kurti išvestinius kūrinius, platinti, licencijuoti, nuomoti, parduoti, perparduoti, perleisti, viešai demonstruoti, viešai atlikti, perduoti, transliuoti ar naudoti Discontract platformą, išskyrus kai tai tiesiogiai susiję su Užduotimis bei Paslaugomis ir leidžiama Discontract; (iii) dekompiliuoti, taikyti apgrąžos inžineriją ar išskaidyti Discontract platformą ar bet kurią jos dalį, išskyrus kai tai leidžiama remiantis taikytinais teisės aktais; (iv) susieti, dubliuoti ar kadruoti Discontract platformą ar bet kurią jos dalį; (v) paleisti bet kokias programas ar skriptus, siekiant iškarpyti, indeksuoti, ištirti ar kitaip gauti duomenis iš kokios nors Discontract platformos dalies ar pernelyg apkrauti ar kliudyti kokioms nors Discontract platformos operacijoms ir (arba) funkcijoms; (vi) siekti gauti neleistiną prieigą prie Discontract platformos, su jomis susijusių sistemų ar tinklų arba bandyti jiems pakenkti.

Jei bet kuriuo metu Discontract sužino apie faktus ar aplinkybes, kad pažeidžiami ar gali būti pažeisti bet kurie iš šių draudimų, Discontract turi teisę, nedelsiant ir be jokio išankstinio perspėjimo, pašalinti iš Discontract platformos atitinkamą Naudotoją. Discontract taip pat turi teisę bet kokiai kompetentingai institucijai ar kitai trečiajai šaliai, turinčiai teisę tokią informaciją gauti, pateikti Naudotojų vardus ar kitus duomenis, jeigu tai susiję su bet kurių iš šių draudimų pažeidimu.

3. Naudojimasis paslaugomis

Naudotojo paskyros

Kad galėtumėte naudotis Discontract platformos suteikiamomis galimybėmis, jūs turite užsiregistruoti ir turėti aktyvią asmeninę Naudotojo paskyrą („Paskyra“). Kad gautumėte Paskyrą, turite būti sulaukę mažiausiai 18 metų. Jeigu jums mažiau nei 18 metų, sukurti Paskyrą ar ją naudoti galite tik su tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimu. Sukurdami Paskyrą, patvirtinate, jog esate 18 metų ar vyresnis asmuo arba turite tėvų ar kitų teisėtų atstovų sutikimą.

Registracijos Paskyrai gauti metu turėsite Discontract pateikti tam tikrą asmeninę informaciją, pvz., nurodyti vardą, pavardę, mobiliojo telefono numerį ir elektroninį paštą, taip pat mažiausiai vieną galiojantį mokėjimo būdą (kredito kortelę). Jūs sutinkate Paskyroje palaikyti tikslią, išsamią ir atnaujintą informaciją ir tai yra jūsų pareiga užtikrinti, kad ši informacija būtų nuolat tiksli, išsami ir atnaujinta. Nepalaikant tikslios, išsamios ir atnaujintos informacijos, įskaitant nurodant netinkamą arba negaliojantį mokėjimo būdą, Discontract gali apriboti jūsų galimybes pasiekti Discontract platformą ir ja naudotis arba nutraukti su jumis sudarytą sutartį. Jūs esate atsakingi už bet kokią veiklą, vykdomą jūsų Paskyroje, ir sutinkate visais atvejais išlaikyti savo Paskyros saugumą bei Paskyros naudotojo vardo ir slaptažodžio slaptumą. Galite turėti tik vieną Paskyrą, nebent Discontract raštiškai leidžia kitaip. Negalite leisti trečiosioms šalims naudotis jūsų Paskyra. Negalite priskirti ar kitaip perduoti savo Paskyros jokiam kitam asmeniui ar subjektui.

Paslaugų teikimas

Jeigu ketinate Discontract platformoje siūlyti Paslaugas, turite užsiregistruoti kaip Paslaugų teikėjas, sudaryti su Discontract Paslaugų teikėjo sutartį bei pateikti Discontract papildomą Discontract nuožiūra reikalaujamą pateikti informaciją. Tokiu būdu jūs įgaliosite Įmonę veikti jūsų vardu, jums siūlant Discontract platformoje savo Paslaugas, Klientams formuojant Užduotis ir susitariant dėl Paslaugų teikimo.

Tas pats asmuo gali būti ir Paslaugų teikėjas, ir Klientas (t. y. būdamas registruotu Paslaugų teikėju gali per Discontract platformą kurti Užduotis ir užsisakyti kitų Paslaugų teikėjų teikiamas Paslaugas) ir tam naudojama viena Paskyra. Tam pačiam asmeniui kurti kitą Paskyrą draudžiama.

Elgesio taisyklės

Teikdami Paslaugas ar kurdami Užduotis ar naudodamiesi Paslaugomis turite laikytis teisės aktų reikalavimų, įprastų elgesio taisyklių, elgtis kultūringai ir pagarbiai kitiems.

Naudodamiesi Discontract platforma, teikdami Paslaugas ar jomis naudodamiesi, jūs sutinkate laikytis visų taikytinų teisės aktų ir įsipareigojate tai daryti tik teisėtais tikslais. Naudodamiesi Discontract platforma, teikdami Paslaugas ar jomis naudodamiesi, jūs nesukelsite trečiosioms šalims (Paslaugų teikėjams, Klientams ar kokiai nors kitai šaliai) jokių trukdžių, nemalonumų, nepatogumų ar žalos turtui.

Jeigu per Discontract platformą naudojatės transporto ar logistikos paslaugomis ar kitomis Paslaugomis, susijusiomis su amžiaus ribojimu, negalite leisti asmenims, neturintiems 18 metų ar nesulaukusiems kito reikalaujamo amžiaus, naudotis tokiomis paslaugomis, nebent jūs juos lydite.

Tam tikrais atvejais jūsų gali būti paprašyta patvirtinti savo tapatybę, kad galėtumėte pasiekti Discontract platformą ar organizuoti ar vykdyti Užduotis, teikti Paslaugas ar jomis naudotis, ir jūs sutinkate, kad atsisakius pateikti prašomą tapatybės įrodymą, jums gali būti uždrausta naudotis Discontract platforma, organizuoti ar vykdyti Užduotis, teikti Paslaugas ar jomis naudotis.

Naudotojo pateikiamas turinys

Savo išimtine nuožiūra, Discontract tam tikrais atvejais gali leisti jums pateikti, įkelti, paskelbti ar kitaip padaryti prieinamą Discontract platformoje teksto, garso ir (arba) vaizdo turinį ir informaciją, įskaitant komentarus ir atsiliepimus, susijusius su Paslaugomis, pagalbos užklausų pateikimą ir dalyvavimą konkursuose ir akcijose („Naudotojo turinys“). Bet koks jūsų paskelbtas Naudotojo turinys lieka jūsų nuosavybe, tačiau pateikdami Naudotojo turinį Discontract platformoje, jūs suteikiate Discontract pasaulinę, nuolatinę, neatšaukiamą, perduodamą ir neatlygintiną licenciją su teise sublicencijuoti, naudoti, kopijuoti, modifikuoti, kurti išvestinius darbus, platinti, viešai demonstruoti, ir kitaip naudoti tokį Naudotojo turinį bet kokiu būdu ir įvairiais dabar žinomais ir ateityje būsimais formatais ir sklaidos kanalais (įskaitant susijusius su Paslaugomis ir Discontract veikla bei platinimu trečiųjų šalių svetainėse ir paslaugose), atskirai jūsų neįspėjus ir negavus jūsų sutikimo, ir be įpareigojimo sumokėti jums ar bet kokiam kitam asmeniui ar subjektui.

Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad: (i) jūs esate vienintelis ir išskirtinis viso Naudotojo turinio savininkas arba turite visas teises, licencijas, sutikimus ir leidimus, kurių reikia norint suteikti Discontract Naudotojo turinio licenciją, kaip išdėstyta pirmiau; (ii) nei Naudotojo turinys, nei jo pateikimas, įkėlimas, paskelbimas ar tokio Naudotojo turinio padarymas prieinamu kitokiu būdu, nei Discontract naudojimasis Naudotojo turiniu, kaip nustatyta šiose Bendrosiose taisyklėse, negali jokiu būdu pažeisti jokių taikytinų teisės aktų ar nuostatų bei trečiosios šalies intelektinės nuosavybės ar nuosavybės teisių, viešumo arba privatumo teisių.

Jūs patvirtinate, kad neteiksite Naudotojo turinio, kuris yra įžeidžiantis, šmeižiančio pobūdžio, kurstantis neapykantą, nešvankus, pornografinis, neteisėtas ar kitaip užgaulus ar galintis pažeisti kito asmens teises ar teisėtus interesus, kaip gali nustatyti Discontract išimtine savo nuožiūra, neatsižvelgiant į tai, ar toks turinys saugomas teisės aktų. Discontract gali, bet neprivalo, peržiūrėti, stebėti ar pašalinti Naudotojo turinį savo išimtine nuožiūra bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties jūsų apie tai neįspėjus.

Discontract turi teisę bet kokiai kompetentingai institucijai ar kitai trečiajai šaliai, turinčiai teisę tokią informaciją gauti, pateikti Naudotojų vardus ar kitus duomenis, Naudotojo, kuris patalpino ar tvarkė Naudotojo turinį, kuris pažeidžia ar gali pažeisti bet kurių asmenų turtines ir/ar neturtines teises ir/ar taikytinus teisės aktus.

Jei jūs manote, kad Discontract platformoje patalpintas Naudotojo turinys pažeidžia ar kėsinasi pažeisti autorių, prekių ženklo ar kitas turtines ir/ar neturtines teises, priklausančias jums, ar kitas jūsų teises ar teisėtus interesus, prašome susisiekti su mumis el. paštu support@discontract.com.

Prieiga prie tinklo ir įrenginiai

Jūs turite pasirūpinti prieiga prie duomenų tinklo, reikalingo naudotis Discontract platforma. Kai jūs pasiekiate Discontract platformą arba ja naudojatės iš įrenginio, kuriame įjungtas belaidis ryšys, jums gali būti taikomi atitinkami jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus tarifai už duomenų ir žinučių siuntimą, už kuriuos prisiimate atsakomybę. Jūs esate atsakingi už techninės ir programinės įrangos ar įrenginių, reikalingų norint pasiekti Discontract platformą, Mobiliąsias programėles ar Tinklapį ar jais naudotis, įsigijimą ir atnaujinimą ir jų bei Mobiliųjų programėlių atnaujinimą. Discontract negarantuoja, kad Discontract platforma, Mobiliosios programėlės ar Tinklapis ar bet kuri jų dalis veiks tam tikroje įrangoje ar įrenginyje. Be to, naudojantis Discontract platforma gali kilti trikdžių ar vėlavimų, būdingų naudojantis internetu ir elektroninėmis ryšių priemonėmis.

4. Mokėjimas

Ši Bendrųjų taisyklių dalis taikoma Klientams, užsakiusiems Paslaugas per Discontract platformą, ir reguliuoja atsiskaitymą tarp Klientų ir Paslaugų teikėjų, kai Paslaugos yra užsakomos per Discontract platformą.

Jūs suprantate ir sutinkate, kad naudojantis Discontract platforma ir užsakius Paslaugas, turėsite atsiskaityti už Paslaugas, kurias jums teiks Paslaugų teikėjai, ar susijusias prekes („Mokėjimai“). Jums gavus Paslaugas arba prekes, įsigytas naudojantis Discontract platforma, Discontract, pasitelkdama savo nuožiūra pasirinktą mokėjimo paslaugų teikėją, padės jums atlikti atitinkamus Mokėjimus, veikdama kaip Paslaugų teikėjo atstovas. Atlikus Mokėjimą tokiu būdu bus laikoma, kad jūs –atsiskaitėte su Paslaugų teikėju. Jūsų atlikti Mokėjimai yra galutiniai ir negrąžinami, nebent teisės aktai numato ar Discontract nuspręs kitaip. Jūs turite teisę Paslaugų ir prekių gavimo metu prašyti Paslaugų teikėjo sumažinti Mokėjimo sumą už gautas Paslaugas ar prekes. Discontract atitinkamai reaguos į bet kokį Paslaugų teikėjo pateiktą prašymą pakeisti Mokėjimo sumą už konkrečią Paslaugą ar prekę.

Visi Mokėjimai yra mokėtini nedelsiant po Paslaugos suteikimo. Jūs galėsite atsiskaityti naudojant jūsų Paskyroje nurodytą pageidaujamą mokėjimo būdą. Atlikus Mokėjimą, Discontract, veikdama Paslaugų teikėjo vardu, el. paštu atsiųs jums kvitą. Jūs sutinkate, kad jei yra nustatoma, jog jūsų Paskyroje nurodytas pirminis mokėjimo būdas nebegalioja, yra netinkamas arba juo negalima pasinaudoti, Discontract, pasitelkdama savo nuožiūra pasirinktą mokėjimo paslaugų teikėją, galės naudoti antrą jūsų Paskyroje nurodytą mokėjimo būdą, jei toks yra. Nepavykus surinkti Mokėjimo, bandysim nuskaičiuoti kasdien kas 24 val. ir apie tai papildomai jus informuosime el. paštu. Nepavykus nuskaičiuoti mokėjimo daugiau nei 30 dienų, susidaręs įsiskolinimas gali būti perduotas vykdyti skolų administratoriams, ir už tai gali būti taikomi administratoriaus mokesčiai ar vykdymo išlaidos.

5. Atsisakymas, atsakomybės apribojimas, laidavimas

Atsisakymas

DISCONTRACT PLATFORMA SUTEIKIAMA NAUDOTOJAMS „TOKIA, KOKIA YRA“ IR „KAI PASIEKIAMA“. DISCONTRACT ATSISAKO VISŲ PAREIŠKIMŲ IR GARANTIJŲ, AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ, NUMANOMŲ ARBA NUSTATYTŲ ĮSTATYMAIS, AIŠKIAI NENURODYTŲ ŠIOSE BENDROSIOSE TAISYKLĖSE, ĮSKAITANT NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL DISCONTRACT PLATFORMOS, KAD NAUDOJIMASIS JA BUS NEPERTRAUKIAMAS ARBA BE KLAIDŲ. BE TO, DISCONTRACT NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ, PATVIRTINIMŲ AR GARANTIJŲ, SUSIJUSIŲ SU BET KOKIŲ PASLAUGŲ AR PREKIŲ, UŽSAKYTŲ NAUDOJANTIS DISCONTRACT PLATFORMA, PATIKIMUMU, SAVALAIKIŠKUMU, KOKYBE, TINKAMUMU AR PASIEKIAMUMU, JŲ TINKAMUMU KONKREČIAM TIKSLUI AR PAŽEIDIMŲ NEBUVIMU. DISCONTRACT NETEIKIA GARANTIJŲ DĖL TREČIŲJŲ ŠALIŲ-PASLAUGŲ TEIKĖJŲ KOKYBĖS, TINKAMUMO, SAUGUMO AR JŲ KOMPETENCIJOS. JŪS SUTINKATE, KAD VISĄ RIZIKĄ, SUSIJUSIĄ SU NAUDOJIMUSI PASLAUGOMIS AR PASLAUGŲ IR PREKIŲ UŽSAKYMU, PRISIIMATE TIK JŪS, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIA TAIKYTINI TEISĖS AKTAI.

Atsakomybės apribojimas

DISCONTRACT NEATSAKO UŽ NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT PRARASTĄ PELNĄ, PRARASTUS DUOMENIS, ASMENS SUŽALOJIMĄ AR NUOSAVYBĖS SUGADINIMĄ, SUSIJUSIUS SU AR KILUSIUS DĖL BET KOKIO (i) NAUDOJIMOSI DISCONTRACT PLATFORMA, NEGALĖJIMO JOS PASIEKTI AR JA NAUDOTIS AR (ii) PASLAUGŲ TEIKIMO AR NAUDOJIMOSI PASLAUGOMIS AR BET KOKIŲ KLIENTŲ IR PASLAUGŲ TEIKĖJŲ SANTYKIŲ, AR (iii) DISCONTRACT PLATFORMOS NAUDOTOJO AR KITO ASMENS VEIKSMŲ AR NEVEIKIMO, NET JEI DISCONTRACT BUVO PRANEŠTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ. DISCONTRACT NEATSAKO UŽ VĖLAVIMĄ AR ATLIKIMO KLAIDAS, IŠSKYRUS ATVEJUS, JEI TAI ĮVYKTŲ DĖL DISCONTRACT KALTĖS. DISCONTRACT NETIKRINA IR JŪS SUPRANTATE, KAD PASLAUGŲ TEIKĖJAI, TEIKIANTYS PASLAUGAS IR VYKDANTYS UŽDUOTIS, GALI NEBŪTI TINKAMAI LICENCIJUOTI AR NETURĖTI LEIDIMŲ. JOKIU ATVEJU MAKSIMALI DISCONTRACT ATSAKOMYBĖ JUMS, SUSIJUSI SU NAUDOJIMUSI DISCONTRACT PLATFORMA, UŽ VISUS NUOSTOLIUS NEVIRŠYS PENKIŲ ŠIMTŲ EURŲ (500 EUR).

APRIBOJIMAI IR ATSISAKYMAS, PATEIKTAS ŠIAME SKYRIUJE, NIEKAIP NEAPRIBOJA ATSAKOMYBĖS IR NIEKAIP NEKEIČIA JŪSŲ KAIP VARTOTOJO TEISIŲ, KURIAS SAUGO TAIKYTINI TEISĖS AKTAI.

6. Taikoma teisė ir ginčų sprendimas

Taikoma teisė

Šioms Bendrosioms taisyklėms, taip pat Discontract platformos naudojimui ir su Paslaugomis susijusiems teisiniams santykiams yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, nebent imperatyvios teisės normos nustato kitaip. Ginčai, kylantys iš Bendrųjų taisyklių ar Paslaugų teikimo, yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose.

Ginčų sprendimas

Jei Naudotojas nepatenkintas Discontract platforma, jis turi teisę teikti Įmonei pretenzijas (skundus). Mes sieksime, kad gauta Naudotojo pretenzija (skundas) būtų Įmonės išnagrinėta ir atsakymas Naudotojui pateiktas per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo pretenzijos (skundo) gavimo dienos. Jei dėl priežasčių, kurių Įmonė negali kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 (penkiolika) darbo dienų, Įmonė išsiųs Naudotojui negalutinį atsakymą, nurodydama atsakymo į pretenziją (skundą) vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio Naudotojas gaus galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas neviršys 35 (trisdešimt penkių) darbo dienų nuo pretenzijos (skundo) gavimo dienos.

Visi įspėjimai ar kiti pranešimai, susiję su Discontract platformos naudojimu, šiomis Bendrosiomis taisyklėmis, bus pateikiami el. paštu (siunčiant Discontract – info@discontract.com, siunčiant jums – Paskyroje nurodytu el. pašto adresu).

Last updated