Załącznik specjalny dla usługodawców

Niniejsza Umowa z usługodawcą stanowi załącznik do Umowy Discontract (Warunki Ogólne). Niniejszy załącznik zawiera dodatkowe warunki, które mają zastosowanie do świadczenia Usług za pośrednictwem Platformy Discontract. Terminy pisane wielką literą są zdefiniowane w Zasadach ogólnych. Niniejszy załącznik zastępuje wszelkie poprzednie Załączniki specjalne dla usługodawców, na które wyraziłeś zgodę.

Oferowanie i świadczenie usług

Discontract to platforma, która umożliwia Tobie - profesjonalnemu Usługodawcy - oferowanie swoich Usług potencjalnym klientom, uzgadnianie Zleceń, Warunków świadczenia usług i komunikowanie się z Klientami. Zatwierdzając niniejszą Umowę z dostawcą usług, upoważniasz Discontract do działania w Twoim imieniu, oferując swoje Usługi na platformie Discontract, realizując Zlecenia dla Klientów i zgadzając się na świadczenie Usług, tj. zlecasz firmie Discontract w swoim imieniu: (i) oferować twoje Usługi Klientom; (ii) promować oferowane przez ciebie Usługi za pośrednictwem Platformy Discontract lub podejmować inne działania marketingowe; (iii) umożliwić Klientom tworzenie i zatwierdzanie Zleceń na Twoje Usługi (tj. umawianie się z Klientami na świadczenie Usług); (iv) obliczyć kwotę Płatności do zapłaty przez Klienta, przedłożyć ją Klientowi, uformować w swoim imieniu i przedstawić Klientowi paragon (fakturę), akceptować Płatności od Klientów w twoim imieniu za pośrednictwem dostawców usług płatniczych wybranych według własnego uznania.

Na własny koszt i ryzyko, korzystając ze swoich narzędzi i materiałów (co musisz uzgodnić z Klientem), będziesz świadczyć Klientowi Usługi przewidziane w Zleceniu (uzgodnionym między tobą a Klientem). Zobowiązujesz się świadczyć Usługi na rzecz Klientów sumiennie i profesjonalnie zgodnie z warunkami Zlecenia uzgodnionego z Klientem i za opłatą obliczoną zgodnie z procedurą określoną poniżej w niniejszym Załączniku.

Świadcząc Usługi, działasz jako niezależny usługodawca (wykonawca). Żadne z postanowień Warunków ogólnych ani niniejszego załącznika nie mogą być interpretowane jako tworzenie nowej osoby prawnej, wspólnej firmy lub stosunku pracy.

Stawka Pro

Za usługi oferowane za pośrednictwem Platformy Discontract może być stosowana stawka godzinowa, jak określono w Zasadach ogólnych i niniejszym specjalnym Załączniku. Stawka pro za całe Zlecenie ustalana jest na podstawie podstawowej stawki godzinowej, według faktycznego czasu przeznaczonego na realizację Zlecenia.

Dla każdej oferowanej Usługi należy wskazać odpowiednią cenę podstawową (stawkę godzinową) na Koncie (w sekcji Usługi) dostępnym za pośrednictwem Platformy Discontract. Kwoty z arkusza stawek widoczne na Koncie są imienne, tj. są ustawione przez Ciebie i są widoczne tylko na twoim Koncie. Stawka Pro określona przez ciebie w arkuszu stawek to kwota, którą chcesz otrzymać za Usługi, tj. po potrąceniu Opłaty platformowej, jak określono poniżej, ale z uwzględnieniem wszystkich opłat płatnych przez Ciebie jako Usługodawcę (dalej - Kwota do zapłaty na rzecz Usługodawcy). Kwota płatności widoczna dla Klientów na Platformie Discontract to kwota, jaką będą musieli zapłacić za Usługi, tzn. zawiera też opłatę platformową.

Po wypełnieniu arkusza stawek Discontract sprawdzi i potwierdzi go lub powiadomi Cię, jeśli znajdzie oczywiste rozbieżności. Twój arkusz stawek może nie być dostępny dla klientów przez Platformę Discontract, dopóki firma Discontract nie zatwierdzi Ciebie jako usługodawcy lub nie zatwierdzi nowego lub zmienionego arkusza stawek.

Płatności otrzymane za wyświadczone Usługi

Za Usługi oferowane przez Ciebie za pośrednictwem Platformy Discontract, Klient zapłaci Płatności, które zostaną obliczone na Platformie Discontract zgodnie z ustaloną przez Ciebie Stawką Pro powiększoną o Opłatę platformową oraz określony rzeczywisty czas spędzony na Zleceniu/ świadczeniu Usług. Płatności są dokonywane za pośrednictwem Discontract, która korzysta z usług dostawcy usług płatniczych wybranych według własnego uznania. Płatność za świadczone Usługi będzie płatna po zakończeniu Zlecenia Klienta i świadczeniu Usług. Platforma Discontract w Twoim imieniu utworzy i dostarczy klientowi paragon (fakturę).

Kwota płatności określona w momencie składania Zlecenia ma charakter wstępny i może różnić się od kwoty Płatności, która zostanie obliczona na podstawie czasu faktycznie wykonanych Usług. Po świadczeniu Usług należy wskazać czas faktycznie spędzony na Platformie Discontract, na podstawie czego Platforma Discontract oblicza ostateczną kwotę Płatności.

Opłata platformowa

Korzystanie z platformy Discontract i realizacja zamówień przewidzianych w niniejszej Umowie Usługodawcy podlega opłacie platformowej (Opłata platformowa). Opłata platformowa jest obliczana po zakończeniu Zlecenia na podstawie każdego faktycznego zakończenia Zlecenia.

Opłata platformowa jest obliczana jako procent (kwoty są wskazane w cenniku Discontract) od Stawki Pro wpisanej na twoim Koncie (tj. stawki godzinowej, którą chciałbyś otrzymywać za świadczone Usługi). Po wprowadzeniu na Koncie stawki godzinowej, którą chcesz otrzymać, Platforma Discontract oblicza Opłatę platformową, dodaje ją do określonej przez Ciebie Stawki Pro i pokazuje łączną kwotę, która będzie wyświetlana Klientom jako kwota Płatności klienta.

Wszystkie płatności płatne przez Ciebie lub Discontract w twoim imieniu (w tym między innymi podatek dochodowy od osób fizycznych) oraz inne płatności związane z Płatnością zapłaconą przez Klienta i kwotą należną Usługodawcy są bezwarunkowo uwzględnione (wliczone) w tych kwotach. Oznacza to, że (i) gdy obowiązujące prawo wymaga od Ciebie zapłacenia podatków lub opłat, musisz zapłacić je z kwoty należnej Usługodawcy; lub (ii) jeśli obowiązujące prawo wymaga od Discontract do odliczenia i zapłacenia podatków lub opłat w twoim imieniu, Discontract odliczy takie należne kwoty od kwoty należnej Usługodawcy.

Oferując Usługi za pośrednictwem Platformy Discontract, potwierdzasz, że zapoznałeś się z zobowiązaniem podatkowym i przyjmujesz pełną odpowiedzialność za uiszczenie odpowiednich opłat i należności za świadczone przez siebie Usługi oraz otrzymane płatności.

Inne możliwe płatności dla Ciebie

Dla Twojej wygody za pośrednictwem platformy Discontract i wybranego dostawcy usług płatniczych mogą być również wykonywane inne płatności Klienta, takie jak zapłata za materiały (kwoty te nie są uwzględnione w Płatności Klienta i / lub Stawce Pro i musisz dodatkowo uzgodnić ich płatność z Klientem), opłaty, prowizje lub inne płatności związane z Usługami, które mogą być płacone za świadczenie Usług i które Klient powinien dodatkowo zwrócić (na przykład koszty wywozu śmieci) itp. W przypadku takich innych płatności opłata platformowa nie jest pobierana.

Zasady płatności

Działając w Twoim imieniu i za pośrednictwem dostawców usług płatniczych wybranych według własnego uznania., Discontract akceptuje Płatności zapłacone przez Klientów za świadczone przez Ciebie Usługi i po potrąceniu opłaty platformowej przekazuje Ci kwotę należną Usługodawcy. Dokładamy wszelkich starań, aby kwoty należne Usługodawcy były wypłacane co najmniej raz w tygodniu.

Od płatności dokonanych za pośrednictwem platformy Discontract nie są naliczane odsetki.

Discontract zastrzega sobie prawo do zmiany lub wstrzymania całości lub części kwoty należnej Usługodawcy, jeśli uważamy, że (i) Usługodawca usiłował oszukać lub nadużył Platformy Discontract lub w inny sposób naruszył Warunki Ogólne lub (ii) otrzymaliśmy reklamację lub roszczenie Klienta dotyczące twoich Usług. Decyzja Discontract o zmianie lub wstrzymaniu płatności kwoty należnej Usługodawcy w jakikolwiek sposób będzie wykonywana w celu osiągnięcia wzajemnego kompromisu między Klientem a Usługodawcą.

Twój marketing Usług

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że dla obopólnej korzyści stron Discontract ma prawo do promowania oferowanych przez Ciebie Usług za pośrednictwem platformy Discontract lub do podejmowania innych działań marketingowych. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że taka reklama lub marketing nie uprawnia do żadnych dodatkowych kwot pieniężnych, wynagrodzenie Discontract za takie usługi marketingowe jest zawarte w Opłacie platformowej i jesteś wolny od jakichkolwiek dodatkowych płatności.

Zgoda i prawdziwość informacji

Przed zarejestrowaniem się jako Usługodawca lub świadczeniem Usług Klientom, Discontract może poprosić Cię o podanie informacji o tobie i twoich działaniach, w tym: (i) dokument potwierdzający tożsamość, (ii) numer działalności gospodarczej, (iii) inne informacje niezbędne do ustalenia legalności działalności i/lub do zapłacenia podatków lub składek.

Kontynuując korzystanie z Platformy Discontract, potwierdzasz, że zgadzasz się na warunki określone w niniejszej Umowie z usługodawcą.

Last updated