Warunki Ogólne

1. Stosunki umowne

Niniejsze warunki ogólne (Warunki Ogólne) są prawnie wiążącą umową między Tobą a Virtualioji darbo rinka, UAB (Firma lub Discontract), regulującą korzystanie przez Ciebie z Platformy Discontract (zdefiniowane poniżej) na stronie internetowej Spółki pod adresem https://discontract.com (Witryna) i/lub przez aplikację mobilną (Aplikacje mobilne). Platforma Discontract i powiązane usługi świadczone przez Firmę i dostępne za pośrednictwem Witryny i Aplikacji mobilnych, w tym między innymi komunikacja i informacje (pisemne, ustne lub inne) dostarczane przez Firmę potencjalnym i obecnym Usługodawcom i Klientom, są łącznie określane jako Platforma Discontract.

Wszystkie dane osobowe, które przekazujesz Platformie Discontract lub w inny sposób Firmie, lub które przetwarzamy, podlegają Polityce Prywatności Firmy (Polityka Prywatności). Politykę Prywatności można znaleźć tutaj. Przeczytaj Politykę Prywatności przed skorzystaniem z Platformy Discontract.

Niniejsze Warunki ogólne mają zastosowanie do wszystkich: (a) odwiedzających Witrynę, którzy po prostu odwiedzają Witrynę, nawet jeśli nie zostają Klientami ani Usługodawcami; (b) którzy rejestrują się na Platformie Discontract w celu zamówienia usług (Klienci); oraz (c) którzy zawrą Umowę Usługodawcy z Discontract i staną się dostawcami usług oferowanych na Platformie Discontract (Usługodawcy). Klienci i Usługodawcy mogą być również określani jako Użytkownicy.

Korzystając z Platformy Discontract, potwierdzasz, że przeczytałeś i bezwarunkowo zgadzasz ze wszystkimi warunki niniejszych Warunków ogólnych i zapoznałeś się z Polityką Prywatności. Od czasu do czasu możemy zmieniać Warunki Ogólne lub Politykę Prywatności, a zmiany będą zawsze widoczne i dostępne na Platformie Discontract. Kontynuując korzystanie z Platformy Discontract po wejściu zmian w życie, potwierdzasz, że zapoznałeś się ze zmianami Warunków Ogólnych lub Polityki Prywatności, stosownie do przypadku. Jeśli nie zgadzasz się z jakimkolwiek postanowieniem Warunków Ogólnych lub nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, nie korzystaj z Platformy Discontract. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków Ogólnych lub Polityki Prywatności prosimy o kontakt telefoniczny +370 5 2143678 lub e-mailem support@discontract.com

2. Platforma Discontract

Platforma Discontract to platforma technologiczna, która umożliwia Klientom organizowanie i planowanie zleceń krótkoterminowych (Zlecenia) z Usługodawcami, - niezależnymi stronami trzecimi, które zawarły Umowę Usługodawcy z Discontract i świadczą usługi określone na Platformie Discontract (Usługi).

O ile nie uzgodniono inaczej w osobnej pisemnej umowie z firmą Discontract, Klienci mogą korzystać z Usług wyłącznie do własnych celów.

POTWIERDZASZ, ŻE DISCONTRACT DZIAŁA TYLKO JAKO PLATFORMA (POŚREDNIK). ZLECENIA REALIZUJĄ, A UZGODNIONE USŁUGI ŚWIADCZĄ NIEZALEŻNI ZEWNĘTRZNI USŁUGODAWCY, KTÓRZY NIE SĄ ZATRUDNIENI PRZEZ DISCONTRACT ANI ŻADNĄ INNĄ POWIĄZANĄ FIRMĘ I/LUB NIE SĄ W INNY SPOSÓB WYNAJMOWANI PRZEZ DISCONTRACT. DISCONTRACT ZAWIERA Z USŁUGODAWCAMI DODATKOWĄ UMOWĘ USŁUGODAWCY W CELU ZAPEWNIENIA PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA PLATFORMY DISCONTRACT, ALE SAMA NIE ŚWIADCZY USŁUG ANI NIE ZATRUDNIA USŁUGODAWCY DO ŚWIADCZENIA USŁUG.

Platforma Discontract łączy Użytkowników (Klientów i Usługodawców) wyłącznie w celu planowania i realizacji Zleceń. Gdy Klient tworzy Zlecenie na Platformie Discontract, Discontract działa jako przedstawiciel Usługodawców i umożliwia Klientowi dotarcie do potrzebnego Usługodawcy i uzgodnienie z nim świadczenie Usług. Firma nie ponosi odpowiedzialności za komunikację Użytkowników, realizację Zleceń i/lub świadczenie Usług. Discontract nie sprawdza kompetencji, profesjonalizmu, umiejętności społecznych, sposobów komunikowania się Usługodawców, nie kontroluje jakości, harmonogramu, legalności Zleceń, Usług ani żadnego innego aspektu ich wykonania, ani żadnych ocen, które Użytkownicy wystawiają sobie nawzajem. Firma nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa oświadczeń co do przydatności, niezawodności, terminowości lub dokładności Zleceń czy Usług świadczonych przez Usługodawców, Usług świadczonych na rzecz Użytkowników ani relacji między Użytkownikami za pośrednictwem Platformy Discontract.

Niezależnie od powyższego, jeśli w jakimkolwiek momencie Discontract dowie się o faktach lub okolicznościach, że działania na Platformie Discontract lub realizacja Zleceń lub świadczenie Usług naruszają lub mogą naruszać prawa majątkowe i/lub niemajątkowe jakiejkolwiek osoby i/lub mogą naruszać obowiązujące prawo, Discontract ma prawo do natychmiastowego usunięcia z Platformy Discontract Zlecenie lub wszelkie treści lub Użytkownika bez wcześniejszego powiadomienia.

Discontract ma prawo do podania imion Użytkowników lub innych danych jakiemukolwiek właściwemu organowi lub innej stronie trzeciej uprawnionej do otrzymywania takich informacji w przypadku naruszenia praw majątkowych i/lub niemajątkowych jakiejkolwiek osoby i/lub obowiązującego prawa.

Jeśli uważasz, że działania, Usługi, Zlecenia Użytkownika naruszają lub próbują naruszyć Twoją własność i/lub prawa niemajątkowe lub wymogi prawne, skontaktuj się z nami e-mailem support@discontract.com.

Chociaż Discontract nie odpowiada za świadczenie Usług, możemy, według własnego uznania, ubezpieczyć Usługi i odpowiedzialność cywilną Usługodawców.

Własność intelektualna

Wykorzystywane w Platformie Discontract znaki towarowe i logo, nazwy domen, sama Platforma Discontract, Aplikacje mobilne, Witryna, ich funkcjonalności, a także ich poszczególne elementy, w tym algorytmy teksty, zdjęcia, rysunki i wszystkie materiały zawarte na Platformie Discontract, Aplikacjach mobilnych, w Witrynie, prezentacja, obraz i projekt jakichkolwiek ich stron lub elementów oraz wszelkie prawa własności intelektualnej do nich należą wyłącznie do Discontract. Zobowiązujesz się nie kopiować, nie modyfikować ani w inny sposób nie wykorzystywać tej własności intelektualnej bez wyraźnej pisemnej zgody firmy Discontract.

Kiedy korzystasz z Platformy Discontract, Discontract udziela Ci ograniczonej, niewyłącznej, niesublicencjonowanej, odwołalnej, nieprzenoszalnej licencji do: (a) uzyskania dostępu do Witryny i / lub Aplikacji mobilnych na urządzeniu osobistym i korzystania z nich wyłącznie w celach związanych ze Zleceniami i/lub Usługami; (b) uzyskania dostępu i wykorzystywania wszelkich treści, informacji i powiązanym materiałem, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem Platformy Discontract wyłącznie do własnych celów i tylko w zakresie niezbędnym do korzystania z Platformy Discontract.

Ograniczenia

Nie możesz: (i) usuwać jakichkolwiek informacji o prawach autorskich, znakach towarowych lub innych prawach własności z jakiejkolwiek części Platformy Discontract; (ii) odtworzyć, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, rozpowszechniać, licencjonować, wynajmować, sprzedawać, odsprzedawać, przekazywać, publicznie wyświetlać, publicznie wykonywać, transmitować, nadawać lub używać Platformy Discontract, z wyjątkiem przypadków bezpośrednio związanych ze Zleceniami i Usługami oraz dozwolonych przez Discontract; (iii) dekompilować, stosować inżynierię odwrotną (reverse engineering) czy podzielić Platformę Discontract lub jakąkolwiek jej część, z wyjątkiem przypadków dozwolonych przez obowiązujące prawo; (iv) łączyć, powielać lub kadrować Platformę Discontract lub jakąkolwiek jej część; (v) uruchamiać jakichkolwiek programów lub skryptów w celu wycinania, indeksowania, badania lub z innego pobierania danych z jakiejkolwiek części Platformy Discontract lub przeciążania lub zakłócania jakichkolwiek operacji i/lub funkcji Platformy Discontract; (vi) szukać nieautoryzowanego dostępu do Platformy Discontract, powiązanych systemów lub sieci lub próbować im zaszkodzić.

Jeśli w dowolnym momencie Discontract dowie się o faktach lub okolicznościach, które naruszają lub mogą naruszać którykolwiek z tych zakazów, Discontract będzie miała prawo do usunięcia danego Użytkownika z platformy Discontract bezzwłocznie i bez wcześniejszego ostrzeżenia. Discontract ma również prawo do podania imion Użytkowników lub innych danych jakiemukolwiek właściwemu organowi lub innej stronie trzeciej uprawnionej do otrzymywania takich informacji w przypadku naruszenia któregokolwiek z tych zakazów.

3. Korzystanie z usług

Konta Użytkownika

Aby skorzystać z możliwości oferowanych przez Platformę Discontract, należy zarejestrować się i mieć aktywne osobiste Konto Użytkownika (Konto). Aby otrzymać Konto, musisz mieć co najmniej 18 lat. Jeśli nie masz ukończonych 18 lat, możesz utworzyć lub korzystać z Konta wyłącznie za zgodą rodziców lub innych opiekunów prawnych. Tworząc Konto, potwierdzasz, że masz ukończone 18 lat lub masz zgodę rodziców lub innych opiekunów prawnych.

Aby zarejestrować swoje Konto, będziesz musiał podać Discontract określone dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu komórkowego i adres e-mail, a także co najmniej jedną ważną metodę płatności (karta kredytowa). Zgadzasz się na utrzymywanie dokładnych, kompletnych i aktualnych informacji na swoim Koncie i Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że te informacje są dokładne, kompletne i aktualne. W przypadku braku dokładnych, kompletnych i aktualnych informacji, w tym nieprawidłowej lub nieważnej metody płatności, Discontract może ograniczyć Twoją możliwość dostępu i korzystania z Platformy Discontract lub wypowiedzieć z Tobą umowę. Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie czynności wykonywane na Twoim Koncie i zgadzasz się zachować bezpieczeństwo swojego Konta oraz poufność nazwy użytkownika i hasła do Konta w każdych okolicznościach. Możesz mieć tylko jedno Konto, chyba że Discontract na piśmie zezwala inaczej. Nie możesz zezwolić osobom trzecim na dostęp do swojego Konta. Nie możesz przypisać ani w inny sposób przenieść swojego Konta na inną osobę lub podmiot.

Świadczenie usług

Jeśli zamierzasz oferować Usługi na Platformie Discontract, musisz zarejestrować się jako Usługodawca, zawrzeć Umowę Dostawcy usług Discontract i podać Discontract dodatkowe informacje wymagane przez Discontract. W ten sposób upoważnisz Firmę do działania w Twoim imieniu, oferując Ci Usługi na Platformie Discontract, tworząc Zlecenia dla Klientów i wyrażając zgodę na świadczenie Usług.

Ta sama osoba może być zarówno Usługodawcą, jak i Klientem (tzn. jako zarejestrowany Usługodawca może tworzyć Zlecenia i zamawiać Usługi świadczone przez innych Usługodawców za pośrednictwem Platformy Discontract) i korzystać w tym celu z jednego Konta. Zabrania się takiej osobie tworzenia kolejnego Konta.

Zasady postępowania

Świadcząc Usługi lub tworząc Zlecenia lub korzystając z Usług, musisz przestrzegać wymogów prawa, zwyczajowych zasad postępowania oraz zachowywać się kulturowo i z szacunkiem wobec innych.

Korzystając z Platformy Discontract, świadcząc Usługi lub korzystając z nich, zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i zobowiązujesz się to robić wyłącznie w celach zgodnych z prawem. Korzystając z Platformy Discontract, świadcząc Usługi lub korzystając z nich, nie będziecie powodować żadnych zakłóceń, nieprzyjemności, niedogodności ani szkód majątkowych dla osób trzecich (Usługodawców, Klientów ani żadnej innej strony).

Jeśli za pośrednictwem Platformy Discontract korzystasz z usług transportowych lub logistycznych lub innych usług związanych z ograniczeniem wieku, nie możesz zezwalać osobom poniżej 18 roku życia lub innego wymaganego wieku na korzystanie z takich usług, chyba że im towarzyszysz.

W niektórych przypadkach możesz zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości w celu uzyskania dostępu do Platformy Discontract lub w celu zorganizowania lub wykonania Zlecenia, świadczenia lub korzystania z Usług, a także zgadzasz się, że odmowa przedstawienia żądanego dowodu tożsamości może uniemożliwić Ci korzystanie z Platformy Discontract, zorganizowania lub wykonania Zlecenia, świadczenia lub korzystania z Usług.

Treść przedstawiana przez Użytkownika

Discontract może, według własnego uznania, w niektórych przypadkach pozwolić Ci na przesyłanie, ogłaszanie, publikowanie lub w inne udostępnianie na Platformie Discontract treści i informacji tekstowych, dźwiękowych i/lub wizualnych, w tym komentarzy i informacji zwrotnych dotyczących Usług, zapytań o pomoc i udziału w konkursach i promocjach (Treści Użytkownika). Wszelkie publikowane przez Ciebie Treści Użytkownika pozostają Twoją własnością, ale udostępniając Treści Użytkownika na Platformie Discontract, udzielasz Discontract globalną, wieczystą, nieodwołalną, zbywalną i bezpłatną licencję z prawem na sublicencję, używanie, kopiowanie, modyfikowanie, tworzenie dzieł pochodnych, rozpowszechnianie, publiczne wyświetlanie i w inne korzystanie z takich Treści Użytkownika w jakikolwiek sposób i w różnych obecnie znanych i przyszłych formatach i kanałach rozpowszechniania (w tym tych związanych z Usługami i działaniami w zakresie umów Discontract oraz dystrybucją w witrynach i usługach osób trzecich), bez osobnego zawiadomienia ciebie lub twojej zgody oraz bez obowiązku zapłaty tobie lub jakiejkolwiek innej osobie lub podmiotowi.

Oświadczasz i gwarantujesz, że: (i) jesteś jedynym i wyłącznym właścicielem wszystkich Treści użytkownika lub masz wszystkie prawa, licencje, zgody i pozwolenia wymagane do udzielenia Discontract licencji na Treść Użytkownika, jak określono powyżej; (ii) ani Treści użytkownika, ani ich ogłoszenie, przekazanie, publikacja lub udostępnianie takich Treści użytkownika w sposób inny niż wykorzystanie Treści Użytkownika przez Discontract zgodnie z niniejszymi Warunkami Ogólnymi, nie mogą w żaden sposób naruszać obowiązującego prawa lub przepisów ani praw własności intelektualnej lub praw własności, praw do jawności lub prywatności osób trzecich.

Oświadczasz, że nie dostarczysz Treści Użytkownika, które są obraźliwe, zniesławiające, nienawistne, obsceniczne, pornograficzne, niezgodne z prawem lub w inny sposób obraźliwe lub które mogą naruszać prawa lub uzasadnione interesy innej osoby, co Discontract może określić według własnego uznania, niezależnie od tego, czy takie treści są chronione prawem. Discontract może, ale nie jest do tego zobowiązana, przeglądać, monitorować lub usuwać Treści Użytkownika według własnego uznania w dowolnym momencie, z dowolnego powodu, bez powiadomienia.

Discontract ma prawo do podania imiona lub innych danych Użytkowników, Użytkownika, który opublikował lub zarządzał treściami Użytkownika, które naruszają lub mogą naruszać prawa majątkowe i/lub prawa niemajątkowe jakiejkolwiek osoby i/lub obowiązujące prawo, jakiemukolwiek właściwemu organowi lub innej osobie trzeciej uprawnionej do otrzymywania takich informacji.

Jeśli uważasz, że Treści Użytkownika zamieszczone na Platformie Discontract naruszają lub próbują naruszyć Twoje prawa autorskie, znaki towarowe lub inne prawa własności i/lub prawa niemajątkowe lub jakiekolwiek Twoje prawa lub uzasadnione interesy, skontaktuj się z nami za pośrednictwem e-maila: support@discontract.com.

Dostęp do sieci i narzędzia

Musisz zorganizować dostęp do sieci danych wymaganej do korzystania z platformy Discontract. Gdy uzyskujesz dostęp do Platformy Discontract lub korzystasz z niej z urządzenia obsługującego technologię bezprzewodową, możesz zostać obciążony odpowiednimi stawkami operatora komórkowego za wysyłanie danych i wiadomości, za które jesteś odpowiedzialny. Jesteś odpowiedzialny za nabycie i aktualizację sprzętu i oprogramowania lub urządzeń wymaganych do uzyskania dostępu lub korzystania z Platformy Discontract, Aplikacji Mobilnych lub Witryny i aktualizowanie ich i Aplikacji Mobilnych. Discontract nie gwarantuje, że Platforma Discontract, Aplikacje Mobilne lub Witryna internetowa lub jakakolwiek ich część będą działać na jakimkolwiek konkretnym sprzęcie lub urządzeniu. Ponadto przy korzystaniu z Platformy Discontract mogą pojawiać się zakłócenia lub opóźnienia nieodłącznie związane z korzystaniem z internetu i elektronicznych środków komunikacji.

4. Płatność

Niniejsza część Warunków Ogólnych ma zastosowanie do Klientów, którzy zamówili Usługi za pośrednictwem Platformy Discontract i reguluje rozliczenia między Klientami a Usługodawcami, gdy Usługi są zamawiane za pośrednictwem Platformy Discontract.

Rozumiesz i zgadzasz się, że korzystając z Platformy Discontract i zamawiając Usługi, będziesz musiał zapłacić za Usługi, które zostaną Ci dostarczone przez Usługodawców lub za powiązane towary (Płatności). Po otrzymaniu Usług lub towarów zakupionych za pośrednictwem Platformy Discontract, działając jako przedstawiciel Usługodawcy Discontract za pośrednictwem wybranego dostawcy usług płatniczych pomoże Ci dokonać odpowiednich Płatności. Po dokonaniu w ten sposób Płatności ostanie uznane, że rozliczyłeś się z Usługodawcą. Płatności dokonane przez Ciebie są ostateczne i nie podlegają zwrotowi, chyba że wymaga tego prawo lub Discontract uzna inaczej. Masz prawo zażądać od Usługodawcy obniżenia kwoty płatności w czasie świadczenia Usługi lub otrzymania towaru za wykonanie Usługi i otrzymany towar. Discontract odpowiednio zareaguje na każde żądanie Usługodawcy dotyczące zmiany Kwoty Płatności za określoną Usługę lub towar.

Wszystkie Płatności są wymagalne natychmiast po wykonaniu Usługi. Będziesz mógł zapłacić za pomocą preferowanej metody płatności podanej na Twoim Koncie. Po dokonaniu Płatności Discontract, działając w imieniu Usługodawcy, prześle potwierdzenie e-mailem. Zgadzasz się, że jeśli okaże się, że podstawowa forma płatności podana na twoim Koncie jest nieważna, nieprawidłowa lub niedostępna, to Discontract, za pośrednictwem wybranego przez siebie dostawcy usług płatniczych, będzie mogła skorzystać z innej formy płatności podanej na twoim Koncie, jeśli taka istnieje. Jeśli nie będziemy w stanie odebrać Płatności, będziemy próbować obciążać cię co 24 godz. i poinformujemy też cię e-mailem. Brak uregulowania płatności przez okres dłuższy niż 30 dni może skutkować przeniesieniem zadłużenia do windykacji, co może podlegać opłatom administracyjnym lub kosztom egzekucyjnym.

5. Rezygnacja, ograniczenie odpowiedzialności, gwarancja

Rezygnacja

PLATFORMA DISCONTRACT JEST UDOSTĘPNIANA UŻYTKOWNIKOM „TAKA JAKA JEST” I „KIEDY JEST DOSTĘPNA”. DISCONTRACT WYŁĄCZA WSZELKIE OŚWIADCZENIA I GWARANCJE, WYRAŹNE, DOROZUMIANE LUB USTAWOWE, KTÓRE NIE ZOSTAŁY WYRAŹNIE OKREŚLONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH OGÓLNYCH, W TYM DOROZUMIANE GWARANCJE DOTYCZĄCE PLATFORMY DISCONTRACT, ŻE JEJ UŻYTKOWANIE BĘDZIE NIEPRZERWANE LUB WOLNE OD BŁĘDÓW. PONADTO DISCONTRACT NIE SKŁADA ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ, ZAPEWNIEŃ ANI GWARANCJI W ODNIESIENIU DO JAKICHKOLWIEK USŁUG LUB TOWARÓW, ZAMÓWIONYCH ZA POMOCĄ PLATFORMY DISCONTRACT, CO DO ICH NIEZAWODNOŚCI, TERMINOWOŚCI, JAKOŚCI, TRAFNOŚCI LUB DOSTĘPNOŚCI,, ICH PRZYDATNOŚĆ DO OKREŚLONEGO CELU LUB BRAKU NIEPRAWIDŁOWOŚCI. DISCONTRACT NIE GWARANTUJE JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA ANI KOMPETENCJI ZEWNĘTRZNYCH DOSTAWCÓW USŁUG. ZGADZASZ SIĘ, ŻE WSZELKIE RYZYKO ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUG LUB ZAMAWIANIEM USŁUG I TOWARÓW PONOSISZ WYŁĄCZNIE TY, W NAJSZERSZYM ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

Ograniczenie odpowiedzialności

DISCONTRACT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY, W TYM UTRACONE KORZYŚCI, UTRACONE DANE, OBRAŻENIA CIAŁA LUB SZKODY MAJĄTKOWE, POWSTAŁE W WYNIKU LUB W ZWIĄZKU Z (i) UŻYWANIEM LUB NIEMOŻNOŚCIĄ UZYSKANIA DOSTĘPU LUB KORZYSTANIA Z PLATFORMY DISCONTRACT; LUB (ii) ŚWIADCZENIEM LUB KORZYSTANIEM Z USŁUG LUB JAKIMIKOLWIEK RELACJAMI MIĘDZY KLIENTAMI A USŁUGODAWCAMI LUB (iii) DZIAŁANIEM LUB ZANIECHANIEM UŻYTKOWNIKA PLATFORMY DISCONTRACT LUB JAKIEJKOLWIEK INNEJ OSOBY, NAWET JEŚLI FIRMA DISCONTRACT ZOSTAŁA POWIADOMIONA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. DISCONTRACT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OPÓŹNIENIA LUB BŁĘDY WYKONANIA, CHYBA ŻE JEST TO SPOWODOWANE WINĄ DISCONTRACT. DISCONTRACT NIE PROWADZI WERYFIKACJI I ROZUMIESZ, ŻE USŁUGODAWCY ŚWIADCZĄCY USŁUGI I WYKONUJĄCY ZLECENIA MOGĄ NIE MIEĆ ODPOWIEDNIEJ LICENCJI LUB AUTORYZACJI. W ŻADNYM WYPADKU MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE STRATY W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z PLATFORMY DISCONTRACT NIE PRZEKROCZY PIĘCIUSET EURO (500 EURO).

OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONE W TEJ SEKCJI W ŻADEN SPOSÓB NIE OGRANICZAJĄ TWOJEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI ANI W ŻADEN SPOSÓB NIE ZMIENIAJĄ TWOICH PRAW KONSUMENTA, KTÓRE SĄ CHRONIONE PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO.

6. Prawo właściwe i rozstrzyganie sporów

Obowiązujące prawo

Niniejsze Warunki Ogólne, a także korzystanie z Platformy Discontract i stosunki prawne związane z Usługami podlegają prawu Republiki Litewskiej, chyba że bezwzględnie obowiązujące normy prawne stanowią inaczej. Spory wynikające z Warunków Ogólnych lub świadczenia Usług rozstrzygane są przez sądy Republiki Litewskiej.

Rozwiązywanie sporów

Jeżeli Użytkownik nie jest zadowolony z Platformy Discontract, ma prawo złożyć w Firmie reklamacje do Firmy. Dołożymy wszelkich starań, aby otrzymana reklamacja Użytkownika została rozpatrzona przez Firmę i by odpowiedź dla Użytkownika została udzielona w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji. Jeżeli z przyczyn niezależnych od Firmy nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych, Firma prześle Użytkownikowi wstępną odpowiedź, wskazując przyczyny opóźnienia w udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz termin otrzymania przez Użytkownika ostatecznej odpowiedzi. W każdym przypadku termin na złożenie ostatecznej odpowiedzi nie przekroczy 35 (trzydziestu pięciu) dni roboczych od daty otrzymania reklamacji.

Wszystkie ostrzeżenia lub inne powiadomienia związane z korzystaniem z Platformy Discontract, niniejsze Warunku Ogólne, zostaną przesłane pocztą elektroniczną (wysyłając do Discontract - info@discontract.com, wysyłając do ciebie - na adres e-mail podany danych na Koncie).

Last updated