1. Sutartiniai santykiai

Šios bendrosios paslaugų teikimo taisyklės („Bendrosios taisyklės“) yra teisiškai įpareigojanti sutartis tarp jūsų ir „Virtualioji darbo rinka, UAB“ („Įmonė“ arba „Discontract“), reglamentuojanti jūsų naudojimąsi Discontract platforma (kaip apibrėžta žemiau), Įmonės tinklalapiu (https://discontract.com arba „Įmonės tinklapis“) ir mobiliosiomis programėlėmis („Mobiliosios programėlės“). Discontract platforma ir susijusios paslaugos, kurias teikia Įmonė, Tinklalapis ir Programėlės, įskaitant be apribojimų komunikaciją ir informaciją (rašytinę, žodinę ar kitą), Įmonės teikiamą potencialiems ir esamiems Paslaugų teikėjams ir Klientams, visi kartu toliau vadinami „Discontract platforma“.

Visus asmeninius duomenis, kuriuos pateikiate Discontract platformai arba kuriuos mes renkame apie jus, reglamentuoja Įmonės Privatumo politika („Privatumo politika“). Privatumo politikos kopiją galite rasti čia. Jūs patvirtinate, jog naudodamiesi Discontract platforma susipažinote su Privatumo politika.

Naudodamiesi Discontract platforma jūs taip pat patvirtinate, jog susipažinote ir besąlygiškai sutinkate su visomis sąlygomis ir nuostatomis, nurodytose šiose Bendrosiose taisyklėse ir Privatumo politikoje, ir su visomis šios sutarties pataisomis ir papildymais.

2. Paslaugos

Paslaugos apima technologinę platformą, kuri suteikia naudotojams galimybę naudojantis Discontract Mobiliosiomis programėlėmis ar Įmonės tinklalapiu, teikiamų kaip Paslaugų dalis, organizuoti ir planuoti trumpalaikes užduotis ( „Užduotys“) su nepriklausomomis trečiosiomis šalimis, teikiančiomis tokias paslaugas pagal sutartį su Discontract. 

Jei atskiru rašytiniu susitarimu su Discontract nesate sutarę kitaip, Paslaugomis galite naudotis tik asmeniniais, nekomerciniais tikslais. 

JŪS PATVIRTINATE, KAD DISCONTRACT VEIKIA TIK KAIP TARPININKAS. PASLAUGAS TEIKIA NEPRIKLAUSOMI TREČIŲJŲ ŠALIŲ RANGOVAI, KURIE NĖRA ĮDARBINTI NEI DISCONTRACT, NEI JOKIOJE KITOJE SU JA SUSIJUSIOJE ĮMONĖJE.

Discontract platforma sujungia vartotojus tik paslaugoms teikti. Bendrovė neatsako už Paslaugos teikėjų komunikaciją ar užduočių vykdymą. Discontract nekontroliuoja užduočių, užduočių vykdytojų ir klientų kokybės, laiko, teisėtumo, ar bet kokio kito aspekto, taip pat vientisumo, atsakomybės, kompetencijos, bet kurio vartotojo kvalifikacijos ar bet kokių jo veiksmų ar neveikimo, arba bet kokių įvertinimų, kuriuos Vartotojai suteikia vienas kito atžvilgiu. Bendrovė nesuteikia jokių garantijų ar pareiškimų dėl prašomų užduočių ar teikiamų paslaugų, vartotojams suteiktų paslaugų ar vartotojų tarpusavio ryšių per Discontract platformą tinkamumo, patikimumo, savalaikiškumo ar tikslumo.

Licencija

Jums sutikus su šiomis Nuostatomis, Discontract suteikia jums ribotą, neišskirtinę, nesublicencijuojamą, atšaukiamą ir neperduodamą licenciją: i) pasiekti ir naudoti Programėles asmeniniame įrenginyje, išimtinai tik su naudojimosi Paslaugomis susijusiais tikslais; ii) pasiekti ir naudoti bet kokį turinį, informaciją ir susijusią medžiagą, kuri gali būti prieinama naudojantis Paslaugomis, tik asmeniniais, nekomerciniais tikslais. Bet kokios teisės, aiškiai nesuteiktos šiomis Nuostatomis, priklauso Discontract.

Apribojimai

Jūs negalite: i) pašalinti jokių pranešimų apie autoriaus teises, prekės ženklą ar kitas nuosavybės teises iš jokios Paslaugų dalies; ii) atgaminti, modifikuoti, kurti išvestinius darbus, platinti, licencijuoti, nuomoti, parduoti, perparduoti, perleisti, viešai demonstruoti, viešai atlikti, perduoti, transliuoti ar naudoti Paslaugas, išskyrus kai tai tiesiogiai leidžiama Discontract; iii) dekompiliuoti, taikyti apgrąžos inžineriją ar išskaidyti Paslaugas, išskyrus kai tai leidžiama remiantis taikytinais teisės aktais; iv) susieti, dubliuoti ar kadruoti jokias Paslaugų dalis; v) paleisti jokių programų ar skriptų, siekdami iškarpyti, indeksuoti, ištirti ar kitaip gauti duomenis iš kokios nors Paslaugų dalies ar pernelyg apkrauti ar kliudyti kokioms nors Paslaugų operacijoms ir (arba) funkcijoms; vi) siekti gauti neleistiną prieigą prie Paslaugų, su jomis susijusių sistemų ar tinklų arba bandyti jiems pakenkti.

3. Naudojimasis paslaugomis

Naudotojo paskyros

Kad galėtumėte naudotis paslaugų suteikiamomis galimybėmis, jūs turite užsiregistruoti ir turėti aktyvią asmeninę Paslaugų naudotojo paskyrą („Paskyra“). Kad gautumėte Paskyrą, turite būti sulaukę mažiausiai 18 metų arba jūsų valstybėje taikomo pilnametystės amžiaus (jei jis kitoks nei 18 metų). Registracijos Paskyrai gauti metu turėsite Discontract pateikti tam tikrą asmeninę informaciją, pvz., nurodyti vardą, pavardę, mobiliojo telefono numerį ir elektroninį paštą, taip pat mažiausiai vieną galiojantį mokėjimo būdą (kredito kortelę). Jūs sutinkate Paskyroje palaikyti tikslią, išsamią ir atnaujintą informaciją. Nepalaikant tikslios, išsamios ir atnaujintos informacijos, įskaitant nurodant netinkamą arba negaliojantį mokėjimo būdą, Discontract gali apriboti jūsų galimybes pasiekti Paslaugas ir jomis naudotis arba nutraukti su jumis sudarytą sutartį. Jūs esate atsakingi už bet kokią veiklą, vykdomą jūsų Paskyroje, ir sutinkate visais atvejais išlaikyti savo Paskyros saugumą bei Paskyros naudotojo vardo ir slaptažodžio slaptumą. Galite turėti tik vieną Paskyrą, nebent Discontract raštiškai leidžia kitaip.

Elgesio taisyklės

Paslaugomis negali naudotis jaunesni nei 18 m. asmenys. Negalite leisti trečiosioms šalims naudotis jūsų Paskyra ir negalite leisti asmenims, neturintiems 18 metų naudotis transporto arba logistikos paslaugomis, kurias teikia Trečiosios šalys - paslaugų teikėjai, nebent jūs juos lydite. Negalite priskirti ar kitaip perduoti savo Paskyros jokiam kitam asmeniui ar subjektui. Naudodamiesi Paslaugomis, jūs sutinkate laikytis visų taikytinų teisės aktų ir įsipareigojate tai daryti tik teisėtais tikslais (pvz., negalima vežti neteisėtų arba pavojingų medžiagų). Naudodamiesi Paslaugomis, jūs nesukelsite Trečiosioms šalims - paslaugų teikėjams ar kokiai nors kitai šaliai jokių trukdžių, nemalonumų, nepatogumų ar žalos turtui. Tam tikrai atvejais jūsų gali būti paprašyta patvirtinti savo tapatybę, kad galėtumėte pasiekti Paslaugas ir jomis naudotis, ir jūs sutinkate, kad atsisakius pateikti prašomą tapatybės įrodymą, jums gali būti uždrausta pasiekti Paslaugas arba jomis naudotis.

Naudotojo pateikiamas turinys

Savo išimtine nuožiūra, Discontract tam tikrais atvejais gali leisti jums pateikti, įkelti, paskelbti ar kitaip padaryti prieinamą Discontract teksto, garso ir (arba) vaizdo turinį ir informaciją, įskaitant komentarus ir atsiliepimus, susijusius su Paslaugomis, pagalbos užklausų pateikimą ir dalyvavimą konkursuose ir akcijose („Naudotojo turinys“). Bet koks jūsų paskelbtas Naudotojo turinys lieka jūsų nuosavybe, tačiau pateikdami Naudotojo turinį Discontract, jūs suteikiate Discontract pasaulinę, nuolatinę, neatšaukiamą, perduodamą ir neatlygintiną licenciją su teise sublicencijuoti, naudoti, kopijuoti, modifikuoti, kurti išvestinius darbus, platinti, viešai demonstruoti, ir kitaip naudoti tokį Naudotojo turinį bet kokiu būdu ir įvairiais dabar žinomais ir ateityje sukursiamais formatais ir sklaidos kanalais (įskaitant susijusius su Paslaugomis ir Discontract veikla bei platinimu trečiųjų šalių svetainėse ir paslaugose), atskirai jūsų neįspėjus ir negavus jūsų sutikimo, ir be įpareigojimo sumokėti jums ar bet kokiam kitam asmeniui ar subjektui.

Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad: i) jūs esate vienintelis ir išskirtinis viso Naudotojo turinio savininkas arba turite visas teises, licencijas, sutikimus ir leidimus, kurių reikia norint suteikti Discontract Naudotojo turinio licenciją, kaip išdėstyta pirmiau; ii) nei Naudotojo turinys, nei jo pateikimas, įkėlimas, paskelbimas ar tokio Naudotojo turinio padarymas prieinamu kitokiu būdu, nei Discontract naudojimasis Naudotojo turiniu, kaip nustatyta šiose Nuostatose, negali jokiu būdu pažeisti jokių taikytinų teisės aktų ar nuostatų bei trečiosios šalies intelektinės nuosavybės ar nuosavybės teisių, viešumo arba privatumo teisių.

Jūs patvirtinate, kad neteiksite Naudotojo turinio, kuris yra įžeidžiantis, šmeižiančio pobūdžio, kurstantis neapykantą, nešvankus, pornografinis, neteisėtas ar kitaip užgaulus, kaip apibrėžia Discontract išimtine savo nuožiūra, neatsižvelgiant į tai, ar toks turinys saugomas teisės aktų. Discontract gali, bet neprivalo peržiūrėti, stebėti ar pašalinti Naudotojo turinį savo išimtine nuožiūra bet kuriuo metu dėl bet kokios priežasties jūsų apie tai neįspėjus.

Prieiga prie tinklo ir įrenginiai

Jūs turite pasirūpinti prieiga prie duomenų tinklo, reikalingo naudotis Paslaugomis. Kai jūs pasiekiate Paslaugas arba jomis naudojatės iš įrenginio, kuriame įjungtas belaidis ryšys, jums gali būti taikomi atitinkami jūsų mobiliojo ryšio operatoriaus tarifai už duomenų ir žinučių siuntimą, už kuriuos prisiimate atsakomybę. Jūs esate atsakingi už suderinamos įrangos ar įrenginių, reikalingų norint pasiekti Paslaugas ir Programėles ir jomis naudotis, įsigijimą ir atnaujinimą ir Paslaugų bei Programėlių atnaujinimą. Discontract negarantuoja, kad Paslaugos ar bet kuri jų dalis veiks tam tikroje įrangoje ar įrenginyje. Be to, naudojantis Paslaugomis gali kilti trikčių ar vėlavimų, būdingų naudojantis internetu ir elektroninėmis ryšių priemonėmis.

4. Mokėjimas

Jūs suprantate ir sutinkate, kad naudojantis Paslaugomis, jums gali tekti atlikti mokėjimus už prekes ir paslaugas, kurias gaunate iš Trečiosios šalies - paslaugų teikėjo („Mokėjimai“). Jums gavus paslaugas arba prekes, įsigytas naudojantis Paslaugomis, Discontract padės jums atlikti atitinkamus Mokėjimus, veikdama kaip Trečiosios šalies - paslaugų teikėjo ribotasis mokėjimų surinkimo agentas. Atlikus Mokėjimą tokiu būdu bus laikoma, kad jūs tiesiogiai sumokėjote Trečiajai šaliai - paslaugų teikėjui. Kur to reikalauja įstatymai, į Mokėjimus bus įtraukti taikytini mokesčiai. Jūsų atlikti Mokėjimai yra galutiniai ir negrąžinami, nebent Discontract nustatė kitaip. Jūs turite teisę paslaugų ir prekių gavimo metu prašyti Trečiosios šalies - paslaugų teikėjo sumažinti Mokėjimo sumą už gautas paslaugas ar prekes. Discontract atitinkamai reaguos į bet kokį Trečiosios šalies - paslaugų teikėjo pateiktą prašymą pakeisti Mokėjimo sumą už konkrečią paslaugą ar prekę.

Visi Mokėjimai yra mokėtini nedelsiant. Discontract padės atsiskaityti naudojant jūsų Paskyroje nurodytą pageidaujamą mokėjimo būdą. Atlikus Mokėjimą, Discontract el. paštu atsiųs jums kvitą. Jūs sutinkate, kad jei yra nustatoma, jog jūsų Paskyroje nurodytas pirminis mokėjimo būdas nebegalioja, yra netinkamas arba juo negalima pasinaudoti, Discontract, kaip Trečiosios šalies - paslaugų teikėjo ribotasis mokėjimų surinkimo agentas, galės naudoti antrą jūsų Paskyroje nurodytą mokėjimo būdą, jei toks yra.

Santykiuose tarp jūsų ir Discontract, Discontract pasilieka teisę bet kuriuo metu savo išimtine nuožiūra nustatyti, panaikinti ir (arba) peržiūrėti Mokėjimus už kai kurias arba visas paslaugas ar prekes, įsigytas naudojantis Paslaugomis.

5. Atsisakymas, atsakomybės apribojimas, laidavimas

Atsisakymas

PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“ IR „KAI PASIEKIAMOS“. DISCONTRACT ATSISAKO VISŲ PAREIŠKIMŲ IR GARANTIJŲ, AIŠKIAI IŠREIKŠTŲ, NUMANOMŲ ARBA NUSTATYTŲ ĮSTATYMAIS, AIŠKIAI NENURODYTŲ ŠIOSE NUOSTATOSE, ĮSKAITANT NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLUI IR PAŽEIDIMO NEBUVIMO. BE TO, DISCONTRACT NETEIKIA JOKIŲ PAREIŠKIMŲ, PATVIRTINIMŲ AR GARANTIJŲ, SUSIJUSIŲ SU BET KOKIŲ PASLAUGŲ AR PREKIŲ, UŽSAKYTŲ NAUDOJANTIS PASLAUGOMIS, PATIKIMUMU, SAVALAIKIŠKUMU, KOKYBE, TINKAMUMU AR PASIEKIAMUMU, ARBA KAD PASLAUGOS BUS NEPERTRAUKIAMOS ARBA BE KLAIDŲ. DISCONTRACT NETEIKIA GARANTIJŲ DĖL TREČIŲJŲ ŠALIŲ-PASLAUGŲ TEIKĖJŲ KOKYBĖS, TINKAMUMO, SAUGUMO AR JŲ KOMPETENCIJOS. JŪS SUTINKATE, KAD VISĄ RIZIKĄ, SUSIJUSIĄ SU NAUDOJIMUSI PASLAUGOMIS AR TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGŲ IR PREKIŲ UŽSAKYMU, PRISIIMATE TIK JŪS, KIEK TAI MAKSIMALIAI LEIDŽIA TAIKYTINI TEISĖS AKTAI.

Atsakomybės apribojimas

DISCONTRACT NEATSAKO UŽ NETIESIOGINIUS, PAPILDOMUS, SPECIALIUOSIUS, PAVYZDINIUS AR BAUDINIUS NUOSTOLIUS, ĮSKAITANT PRARASTĄ PELNĄ, PRARASTUS DUOMENIS, ASMENS SUŽALOJIMĄ AR NUOSAVYBĖS SUGADINIMĄ, SUSIJUSIUS SU AR KILUSIUS DĖL BET KOKIO NAUDOJIMOSI PASLAUGOMIS, NET JEI DISCONTRACT BUVO PRANEŠTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ. DISCONTRACT NEATSAKO UŽ JOKIUS NUOSTOLIUS, ĮSIPAREIGOJIMUS AR NUOSTOLIUS, KYLANČIUS IŠ: i) JŪSŲ NAUDOJIMOSI PASLAUGOMIS, PASIKLIOVIMO PASLAUGOMIS ARBA NEGALĖJIMO PASIEKTI PASLAUGŲ AR JOMIS NAUDOTIS; ii) BET KOKIŲ OPERACIJŲ ARBA SANTYKIŲ TARP JŪSŲ IR TREČIOSIOS ŠALIES - PASLAUGŲ TEIKĖJO, NET JEI DISCONTRACT BUVO PRANEŠTA APIE TOKIŲ NUOSTOLIŲ GALIMYBĘ. DISCONTRACT NEATSAKO UŽ VĖLAVIMĄ AR ATLIKIMO KLAIDAS, JEI TAI SUSIJĘ SU PRIEŽASTIMIS, KURIŲ DISCONTRACT NEGALI PAGRĮSTAI KONTROLIUOTI. JŪS SUPRANTATE, KAD TREČIOSIOS ŠALYS - PASLAUGŲ TEIKĖJAI, TEIKIANTYS PASLAUGAS IR VYKDANTYS UŽDUOTIS GALI NEBŪTI TINKAMAI LICENCIJUOTI AR NETURĖTI LEIDIMŲ. JOKIU ATVEJU MAKSIMALI DISCONTRACT ATSAKOMYBĖ JUMS, SUSIJUSI SU NAUDOJIMUSI PASLAUGOMIS, UŽ VISUS NUOSTOLIUS, PRARADIMUS IR IEŠKINIO PAGRINDUS NEVIRŠYS PENKIŲ ŠIMTŲ EURŲ (500 EUR).

APRIBOJIMAI IR ATSISAKYMAS, PATEIKTAS ŠIAME SKYRIUJE, NIEKAIP NEAPRIBOJA ATSAKOMYBĖS IR NIEKAIP NEKEIČIA JŪSŲ KAIP VARTOTOJO TEISIŲ, KURIŲ NEGALIMA NEPAISYTI PAGAL TAIKYTINUS TEISĖS AKTUS.

6. Taikoma teisė ir ginčų sprendimas

Taikoma teisė

Paslaugų teikimo sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Ginčai, kylantys iš Paslaugų teikimo sutarties, yra sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose. Neatsižvelgiant į aukščiau išdėstytas nuostatas, Discontract gali pradėti teismo procesą prieš Klientą dėl Paslaugų teikimo sutarties teismuose pagal Kliento gyvenamąją, buveinės, turto ar jo dalies, filialo ar atstovybės buvimo vietą, tarp jų ir užsienio valstybėse.

Ginčų sprendimas

Jei Klientas nepatenkintas teikiama Paslauga, jis turi teisę teikti Įmonei pretenzijas (skundus). Gautos Kliento pretenzijos (skundai) bus Įmonės išnagrinėjamos ir atsakymas Klientui pateiktas per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo pretenzijos (skundo) gavimo dienos. Jei dėl priežasčių, kurių Įmonė negali kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 (penkiolika) darbo dienų, Įmonė išsiųs Klientui negalutinį atsakymą, nurodydama atsakymo į pretenziją (skundą) vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio Klientas gaus galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas neviršys 35 (trisdešimt penkių) darbo dienų nuo pretenzijos (skundo) gavimo dienos.

Ar radote atsakymą?